تعداد بازدید: 1025

افتخارات و دستاوردهای دانشجویی

شناسه: 298508
دستاوردها و افتخارات

افتخارات و دستاوردهای دانشجویی

 با توجه به تلاش همکاران هیئت علمی و دانشجویان این گروه هر ساله شاهد کسب رتبه های تک و دو رقمی دانشجویان در آزمون کارشناسی ارشد می باشیم. همچنین تعدادی از دانشجویان گروه مهندسی شیمی هر ساله به مرحله نهایی المپیاد دانشجویی کشوری راه پیدا می کنند.

تعداد بازدید: 1025

افتخارات و دستاوردهای دانشجویی

شناسه: 298508
دستاوردها و افتخارات

افتخارات و دستاوردهای دانشجویی

 با توجه به تلاش همکاران هیئت علمی و دانشجویان این گروه هر ساله شاهد کسب رتبه های تک و دو رقمی دانشجویان در آزمون کارشناسی ارشد می باشیم. همچنین تعدادی از دانشجویان گروه مهندسی شیمی هر ساله به مرحله نهایی المپیاد دانشجویی کشوری راه پیدا می کنند.

اطلاعیه ها

فرصت­های تحقیقاتی موجود برای دانشجویان علاقمند

فعالیت های تحقیقاتی گروه مهندسی شیمی

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

افزودن نظرات

اخبار مرتبط

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...