تعداد بازدید: 724

فعاليت­های تحقیقاتی گروه

شناسه: 298546
دستاوردها و افتخارات

در حال حاضر فعاليت­های تحقیقاتی اين گروه شامل موارد زیر می باشد:

 1. ساخت و تعیین مشخصات غشا ها و کاربرد آنها در فرایندهای جداسازی غشایی شامل اسمز معکوس، اولترافیلتراسیون، نانوفیلتراسیون، دیالیز، تراوش تبخیری و جداسازی گازها
 2. جداسازی (جذب سطحی)
 3. طراحی و شبیه سازی فرآیند
 4. شبيه­سازی دینامیک سیالات محاسباتی (ANSYS, COMAOL)
 5. دینامیک مولکولی و مونت کارلو (LAMMPS, Material Studio)
 6. بستر سیال
 7.  کنترل فرآیند
 8.  محیط زیست (حذف آلایندها)
 9.  نانوتکنولوژی
 10. کاتالیست
 11. شیرین سازی
 12.  پليمر
 13.  انتگراسیون فرآیند
 14. حلال های سبز
 15. سنتز و خالص سازی مواد موثره دارویی
 16. ترمودینامیک (معادلات حالت و توابع فزونی)
 17. توسعه نرم افزارهای مهندسی شیمی
تعداد بازدید: 724

فعاليت­های تحقیقاتی گروه

شناسه: 298546
دستاوردها و افتخارات

در حال حاضر فعاليت­های تحقیقاتی اين گروه شامل موارد زیر می باشد:

 1. ساخت و تعیین مشخصات غشا ها و کاربرد آنها در فرایندهای جداسازی غشایی شامل اسمز معکوس، اولترافیلتراسیون، نانوفیلتراسیون، دیالیز، تراوش تبخیری و جداسازی گازها
 2. جداسازی (جذب سطحی)
 3. طراحی و شبیه سازی فرآیند
 4. شبيه­سازی دینامیک سیالات محاسباتی (ANSYS, COMAOL)
 5. دینامیک مولکولی و مونت کارلو (LAMMPS, Material Studio)
 6. بستر سیال
 7.  کنترل فرآیند
 8.  محیط زیست (حذف آلایندها)
 9.  نانوتکنولوژی
 10. کاتالیست
 11. شیرین سازی
 12.  پليمر
 13.  انتگراسیون فرآیند
 14. حلال های سبز
 15. سنتز و خالص سازی مواد موثره دارویی
 16. ترمودینامیک (معادلات حالت و توابع فزونی)
 17. توسعه نرم افزارهای مهندسی شیمی

اطلاعیه ها

فرصت­های تحقیقاتی موجود برای دانشجویان علاقمند

فعالیت های تحقیقاتی گروه مهندسی شیمی

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

افزودن نظرات

اخبار مرتبط

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...