تعداد بازدید: 967

پروژه‌های تحقيقاتی انجام گرفته توسط اعضاء هيئت علمی

شناسه: 80145
دستاوردها و افتخارات

پروژه‌های تحقيقاتی انجام گرفته توسط اعضاء هيئت علمی

 • ساخت و راه اندازی انواع پایلوتهای جداسازی غشایی( مایع و گازی)
 • ساخت و شبیه­سازی دینامیک مولکولی فیلم­های نانو ساختار اکسید تیتانیوم-پلی آنیلین
 • بررسی پتانسيل تشکيل آلدئيدها و کتونها با تعيين ميزان بهينه تزريق ازن در تصفيه خانه شهيد بهشتی همدان
 • سنتز پلی پروپيلن مقاوم در مقابل خش
 • راه اندازی پايلوت توليد پروتئين تک ياخته
 • ساخت و کاربرد انواع جاذب ها
تعداد بازدید: 967

پروژه‌های تحقيقاتی انجام گرفته توسط اعضاء هيئت علمی

شناسه: 80145
دستاوردها و افتخارات

پروژه‌های تحقيقاتی انجام گرفته توسط اعضاء هيئت علمی

 • ساخت و راه اندازی انواع پایلوتهای جداسازی غشایی( مایع و گازی)
 • ساخت و شبیه­سازی دینامیک مولکولی فیلم­های نانو ساختار اکسید تیتانیوم-پلی آنیلین
 • بررسی پتانسيل تشکيل آلدئيدها و کتونها با تعيين ميزان بهينه تزريق ازن در تصفيه خانه شهيد بهشتی همدان
 • سنتز پلی پروپيلن مقاوم در مقابل خش
 • راه اندازی پايلوت توليد پروتئين تک ياخته
 • ساخت و کاربرد انواع جاذب ها

اطلاعیه ها

فرصت­های تحقیقاتی موجود برای دانشجویان علاقمند

فعالیت های تحقیقاتی گروه مهندسی شیمی

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

اخبار مرتبط

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...