تعداد بازدید: 10669

فرصت­های تحقیقاتی موجود برای دانشجویان علاقمند

شناسه: 298240
کارشناسی

فرصت­های تحقیقاتی موجود برای دانشجویان علاقمند:

 • جداسازی شامل انواع فرایند جداسازی غشایی و فرایند جذب سطحی
 • طراحی فرآیند
 • فرآیندهای نفت، گاز و پتروشیمی
 • سنتز و شناسایی مواد نانو ساختار
 • کاتالیست و محیط زیست
 • سنتز پليمرهای تخصصی
 • کنترل فرآیند
 • انتگراسیون فرآیند
 • مواد موثره دارویی
 • ترمودینامیک تعادلات فازی
تعداد بازدید: 10669

فرصت­های تحقیقاتی موجود برای دانشجویان علاقمند

شناسه: 298240
کارشناسی

فرصت­های تحقیقاتی موجود برای دانشجویان علاقمند:

 • جداسازی شامل انواع فرایند جداسازی غشایی و فرایند جذب سطحی
 • طراحی فرآیند
 • فرآیندهای نفت، گاز و پتروشیمی
 • سنتز و شناسایی مواد نانو ساختار
 • کاتالیست و محیط زیست
 • سنتز پليمرهای تخصصی
 • کنترل فرآیند
 • انتگراسیون فرآیند
 • مواد موثره دارویی
 • ترمودینامیک تعادلات فازی

اطلاعیه ها

فرصت­های تحقیقاتی موجود برای دانشجویان علاقمند

فعالیت های تحقیقاتی گروه مهندسی شیمی

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

افزودن نظرات

اخبار مرتبط

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...